WEBSITE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Versie: 1.2

Herzieningsdatum: 2019-11-01. 

 

1. WAAROM PUBLICEREN WE DEZE VOORWAARDEN?

Deze gebruiksvoorwaarden vertellen u de regels voor het gebruik van onze website www.dataprivacytrust.com ("onze website").

 

2. WIE WE ZIJN EN HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN

www.dataprivacytrust.com is een site beheerd door Data Privacy Trust B.V. ("We").

Data Privacy Trust is een handelsnaam van Navian Consulting Ltd, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 11673456.

 

Wij hebben onze maatschappelijke zetel op 71-75 Shelton Street, Londen WC2H 9JQ, Verenigd Koninkrijk.

Als u contact met ons wilt opnemen, stuurt u een e-mail naar info@dataprivacytrust.com.

 

3. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBSITE ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN

Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee akkoord gaat om deze te respecteren.

 

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze website niet gebruiken. We raden u aan een kopie van deze voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.

 

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website:

 

  • Onze Privacyverklaring waarin de voorwaarden uiteen worden gezet waarop wij alle persoonlijke gegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door onze website te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

  • Ons Cookiebeleid, dat informatie geeft over de cookies op onze website.

 

4. HOE KUNNEN WIJ WIJZIGINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN MAKEN

We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Telkens wanneer u onze website wilt gebruiken, moet u deze voorwaarden controleren om zeker te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

 

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om wijzigingen in onze services, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven.

 

We kunnen niet garanderen dat onze website, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van het geheel of delen van onze website opschorten of intrekken of beperken vanwege zakelijke en operationele redenen. Voordat we dit doen, proberen we u op de hoogte te stellen van opschorting of intrekking.

 

U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze website zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden, en dat zij zich eraan houden.

 

Als u persoonlijke vertrouwelijke informatie ontvangt, zoals een gebruikersnaam, een wachtwoord of een ander identificeerbaar bestanddeel als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie zorgvuldig behandelen. U mag dit niet bekendmaken aan derden.

 

We hebben het recht om elke gebruikersnaam of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen, als u naar onze redelijke mening niet voldoet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

 

Als u weet of vermoedt dat uw gebruikersnaam of wachtwoord door een andere derde partij is onderschept, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen via info@dataprivacytrust.com.

 

5. HOE KUNT U MATERIAAL GEBRUIKEN OP ONZE WEBSITE

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door relevante auteursrechtwetten en wettelijke verdragen over de hele wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

 

U mag één exemplaar afdrukken en extracten van elke pagina('s) van onze website downloaden voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen in uw organisatie vestigen op inhoud die op onze website wordt geplaatst.

 

U mag de papieren of digitale kopieën van alle materialen die u hebt afgedrukt of op welke manier dan ook hebt afgedrukt, niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken. Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van inhoud op onze website moet altijd worden erkend.

 

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder een licentie te verkrijgen om dit van ons of onze licentiegevers te doen. Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar eigen goeddunken, kopieën van de door u gemaakte materialen retourneren of vernietigen.

 

De inhoud op onze website is alleen bedoeld als algemene informatie. Wij zijn geen advocatenkantoor dat juridisch advies of juridische diensten biedt. Onze website is niet bedoeld als juridisch advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt of afziet op basis van de inhoud op onze website.

 

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site juist, volledig of actueel is.

 

Waar onze site links naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke koppelingen mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gekoppelde websites of informatie die u van hen kunt verkrijgen. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen.

 

6. WELKE OMSTANDIGHEDEN ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR?

We richten onze website en onze diensten uitsluitend tot zakelijke gebruikers. Houd er rekening mee dat we geen services aan consumenten bieden.

 

We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze niet waar het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

 

We sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing zijn op onze website of de inhoud ervan uit.

 

Wij zijn in geen geval aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs als voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

  • Gebruik van, of onmogelijkheid om onze website te gebruiken;

  • Gebruik van of vertrouwen op de inhoud die wordt weergegeven op onze website.

In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:

  • Verlies van winst, omzet, bedrijf of inkomsten;

  • Zakelijke onderbreking;

  • Verlies van verwachte besparingen;

  • Verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie;

  • Enig indirect of gevolgschade of schade.

 

We zijn niet verantwoordelijk voor virussen of malware en we kunnen niet garanderen dat onze website veilig is of vrij van bugs.

 

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw computer, besturingssysteem en softwareprogramma's om op een veilige en zorgvuldige manier toegang te krijgen tot onze website. Hiervoor moet u uw eigen geavanceerde antivirussoftware gebruiken. U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is.

 

U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze website.

 

U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit volgens de Wet Computercriminaliteit 1993.

 

We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending wordt uw recht om onze website te gebruiken geacht met onmiddellijke ingang te zijn beëindigd.

 

7. HOE KUNT U RECHTMATIG LINKEN NAAR ONZE WEBSITE

U kunt naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of hiervan profiteert.

 

U mag geen koppeling maken op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert, waar geen enkele bestaat. U mag van geen enkele website die geen eigendom is van u een link naar onze website maken.

 

Onze website mag niet worden ingelijst op een andere website en u mag ook geen link naar een ander deel van onze website maken dan de startpagina.

 

We behouden ons het recht voor om de koppelingsbevoegdheid zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 

Als u een link wilt maken naar of gebruik wilt maken van inhoud op onze website anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met info@dataprivacytrust.com.

 

8. WELKE WETGEVING IS VAN TOEPASSING OP IEDER GESCHIL?

Deze gebruiksvoorwaarden van de website, hun inhoud en hun vorming (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door Nederlands recht en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

 

@ 2019 Data Privacy Trust. Alle rechten voorbehouden.

Data Privacy Trust

Email: info@dataprivacytrust.com

Tel.+31-20-8082031

Copyright © 2019 Data Privacy Trust. Alle rechten voorbehouden.